خواهر منیژه رفیقی
 برادر رافیک جهانی
 خواهر ماریا بایاندور