شبانان

 

 

                                        
کشیش نینوس یوحنا                                 کشیش حمید فروتن فرد
                                                                     شبان ارشد
hamid.forotan@igconline.se                  ninos.youhanna@igconline.se
+4670-89 20 241                                         +4670-46 97 529