مشایخ

 برادر رافیک جهانی
اوپسالا

 

برادر حسین بهرامی
وستروس
 خواهر ماریا بایاندور
استکهلم

 

خواهر منیژه رفیقی
وستروس