مشایخ

 برادر رافیک جهانی
اوپسالا
 خواهر ماریا بایاندور
استکهلم
خواهر منیژه رفیقی
وستروس