مشایخ

 برادر رافیک جهانی
اوپسالا
 خواهر ماریا بایاندور
استکهلم